Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu wstrzymuje nabór zgłoszeń osób chętnych do udziału w stażu na stanowisku robotnik gospodarczy w ramach Projektu konkursowego „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe; Projektyw ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.