Zgodnie z obietnicą z poprzedniego artykułu dot. planu walki ze skutkami zmiany klimatu przez tarnobrzeskich urzędników przygotowaliśmy krótkie streszczenie tego jakie działania mają zostać podjęte w przyszłych latach w zakresie sektora Gospodarki Wodnej na terenie naszego Miasta.

W zakresie gospodarki wodnej największymi zagrożeniami są oczywiście powodzie błyskawiczne, wywołane gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Bezpośrednie zagrożenie dla Tarnobrzega to Wisła oraz jej dopływ Trześniówka.

Miasto w swoich propozycjach rozwiązania problemu wskazuje kontynuację procesu rozbudowy cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Trześniówki na odcinku ok 12 km, w tym również poprawę układu komunikacyjnego w razie akcji przeciwpowodziowej. Odpowiedzialny za realizację tego projektu jest Urząd Miasta.

Innym projektem mającym na celu zwiększenie odporności miasta na występowanie nawalnych deszczy, podtopień oraz powodzi od strony rzek jest dalsze uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Tarnobrzeg, w tym dostosowanie do wymogów prawa polskiego i unijnego. Projekt „Gospodarka wodno – ściekowa w Tarnobrzegu – Etap II” przewiduje przeprowadzenie bezwykopowej renowacji sieci kanalizacyjnej (długości 5,84km w 21 odcinkach kanalizacji w różnych obszarach miasta), renowację sieci wodociągowej w osiedlu Mokrzyszów długości około 1,02km, , modernizację i poprawę działania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Tarnobrzegu oraz Stacji Uzdatniania Wody obsługującej miasto Tarnobrzeg wraz z obiektami towarzyszącymi, modernizację wybranych istniejących obiektów technologicznych, instalacji technologicznych, energetycznych i AKPiA, a także zakup specjalistycznych pojazdów do obsługi systemu kanalizacyjnego i wodociągowego.

Miasto Tarnobrzeg zaproponowało również inny sposób na przeciwdziałanie skutkom gwałtownych deszczy tj. rozwój błękitno – zielonej infrastruktury oraz zagospodarowanie wody deszczowej. (Błękitno-zielona infrastruktura “BZI” to rozwiązania oparte na naturze, które dobrze sprawdzają się w miastach i pozwalają uzupełnić lub zastępować tradycyjne koncepcje wpływając jednocześnie na poprawę warunków termicznych i wodnych obszaru).

Za przykłady planowanych działań tarnobrzescy urzędnicy podają:

  • tworzenie przestrzeni publicznych miasta uwzględniających BZI,
  • zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych,
  • budowę zielonych dachów; zagospodarowanie wód opadowych (kanalizacja deszczowa), rozwój bioretencji, działania mitygacyjne.

Mimo podanych w projekcie rozwiązań z zakresu BZI to nie uwzględniono żadnych odpowiedzialnych jednostek i wydziałów za realizację tych działań, mają być nimi po prostu Właściciele obiektów.

Poza wyżej wymienionymi zabiegami Miasto liczy również na czynny udział mieszkańców w programie “Moja woda”, które dofinansowuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Więcej na temat zaproponowanych działań adaptacyjnych do zmian klimatu w kolejnym artykule dot. zakresu Energetyki i Infrastruktury.

Cały plan udostępniono na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega

Jak myślicie, czy są to wystarczające propozycje przeciwdziałania ze skutkami nawalnych deszczy lub braku opadów w dłuższym okresie czasu? Czy jakieś pomysły w kierunku BZI będą w ogóle zrealizowane?