To już ostatnia część streszczenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu w naszym mieście. Cykl 4 artykułów rozpoczął się od tematu Tarnobrzescy urzędnicy będą walczyć ze zmianami klimatu.

Zmiany klimatu mają przede wszystkim bardzo duży wpływ na jakość życia społeczeństwa. Fale upałów, ekstremalnie wysokie i niskie temperatury, nagłe zjawiska pogodowe oddziałują na pogorszenie się warunków bytowych, a podczas susz i powodzi mogą doprowadzić do wzrostu problemów zdrowotnych, a nawet zgonów. Temat jest szczególnie bliski naszemu miastu gdyż panuje u nas tendencja wzrostowa jeśli chodzi o liczbę mieszkańców w wieku poprodukcyjnym - czyli najbardziej wrażliwym na zmiany klimatu.

W celach zapobiegania problemów w tym zakresie Miasto szczególną uwagę ma skupić na dwóch projektach tj. Tarnobrzeg dla Seniorów oraz Asystent Seniora. W przypadku pierwszego z nich, przewidziane są takie formy wsparcia dla osób starszych jak: pomoc sąsiedzka, teleopieka, usługi opiekuńcze, poradnictwo: psychologiczno pielęgniarskie, rehabilitacje. Natomiast w założeniach projekt Asystent Seniora ma poprawić funkcjonowanie niesamodzielnych osób starszych. Główny cel tych zadań to opóźnienie wsparcia instytucjonalnego poprzez wzmocnienie samodzielności i niezależności seniorów w Tarnobrzegu, w miejscu ich zamieszkania.

Innym przedsięwzięciem, które Miasto chce zrealizować jest rozwój systemu monitoringu, gromadzenia danych i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami. Na terenie Tarnobrzega istnieje już System Powiadamiania Mieszkańców (SPM), jednak wymaga on jeszcze poprawek i rozpowszechnienia. W ramach rozwoju systemu ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z ekstremalnymi zjawiskami Urząd Miasta Tarnobrzega jest także na etapie przygotowania planu modernizacji syren i systemu alarmowania ludności.

Ponadto tarnobrzescy urzędnicy chcą wzmocnić bezpieczeństwo mieszkańców przez wprowadzenie zmian w służbach ratowniczych i budowie systemu dla zapewnienia ochrony zdrowia. Nie podano żadnych konkretnych działań, jedynie wskazano jakie czynności należałoby wykonać np. modernizację lub zakup nowoczesnego sprzętu do akcji ratunkowych oraz sprzętu do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. To co z projektu wiemy na pewno, to fakt, że do 2027 roku Miasto ma przeglądnąć i zaktualizować plany antykryzysowe oraz wybudować strażnicę OSP Tarnobrzeg os. Dzików

W ramach zdrowia publicznego warto zadbać również o ochronę obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, korytarzy wentylacji na obszarach miejskich, a także zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. W tym celu uwzględniono w projekcie takie działania jak budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Miasta Tarnobrzega (ul. Żeglarska, Plażowa) oraz Budowa obwodnicy Miasta Tarnobrzega. Pierwsze zadanie ma być wykonane do 2021 roku, zaś obwodnica do 2022.

Istotnymi działaniami w ramach zdrowia mieszkańców jest również ograniczanie efektu “miejskiej wyspy ciepła” i wykorzystanie ograniczonej powierzchni w centrum miasta na potrzeby rekreacyjne, środowiskowe i przyrodnicze, a także tworzenie przestrzeni przyjaznych szczególnie w sytuacjach ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak fale upałów. Miasto w tym celu podjęło się już zadania rewitalizacji zdegradowanych obszarów poprzemysłowych poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego - I Etap prac ma się zakończyć w 2021 roku, a także uwzględnia w projekcie rozwoju terenów zielonych - ten punkt bez żadnych konkretów.

Ostatnim ważnym zadaniem, które pojawiło się w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu, może niezwiązanym bezpośrednio ze zdrowiem publicznym, ale ważnym w każdym sektorze, jest edukowanie, informowanie o następstwach zmian klimatu oraz promowanie dobrych praktyk, działań i postaw. W tym zadaniu również nie zostały wymienione żadne konkretne przykłady poza takimi jak konkursy edukacyjne, warsztaty, kolportaż, ulotki, które będą regularnie realizowane / propagowane w Tarnobrzegu do 2027 roku.

Cały plan udostępniono na stronie Urzędu Miasta